מינוי אחראי על נתוני מאגר ספר הבוחרים

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
12:23 10/03/2021

הסתדרות המורים בישראל
ועדת הבחירות לוועידה ה- ל"ד ולוועדי הסניפים

לכבוד:
הסיעות באמצעות יושבי ראש הסיעות
הסתדרות המורים

נכבדים,

הנדון: מינוי אחראי על נתוני מאגר ספר הבוחרים

מסירת נתוני מאגר ספר הבוחרים לשימוש הסיעות לצרכי הבחירות, ייעשה על פי הוראות חוות הדעת של עורך הדין דן חי ועל פי כתב ההתחייבות הנספח לה שפורסמו על ידי הוועדה בלשונית שבאתר ההסתדרות.
לצורך מסירת נתוני המאגר לסיעה, נבקש להעביר לידי הגב. ריטה אשכנזי, בתפקידה כמזכירת הוועדה, את השם המלא ואת פרטי הקשר של מי שיהיה אחראי מטעמה של הסיעה לנתוני מאגר ספר הבוחרים והוא מי שנוטל אחריות אישית לקיום כל הוראות חוות הדעת והנספח לה.
נזכיר כי המינוי המבוקש כאן ומילוי התנאים הקבועים בנספח האמור לחוות הדעת הם תנאי לקבלת נתוני ספר הבוחרים לשם שימוש בבחירות.

בכבוד רב ובתודה,
ועדת הבחירות