הסדר תשלום לעו"ה נעדר בשל חובת בידוד

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
09:37 13/01/2021

עובדי הוראה יקרים,

לידיעתכם, ביום 19.11.2020 פורסם חוק המסדיר את התשלום לעובד ההוראה הנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת הבידוד.

הוראות החוק יחולו החל מיום 29.10.2020 ועד ליום 31.3.2021.

כמו כן, סוכם עם משרד החינוך כי עובד הוראה אשר שהה בבידוד ולא לימד מרחוק וחויב ביותר מ – 4 ימי מחלה – יתרת הימים תוחזר לו.

 

להלן הוראות ותנאי ההסדרה:

א. התנאים לתשלום שכר לעובד השוהה בבידוד

עובד השוהה בבידוד יהיה זכאי לתשלום שכר עפ"י חוק הבידוד ככל שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים, למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת.

 • העובד נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדיו.
  לעניין "ילד" של עובד, אשר מתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים:
  1) טרם מלאו לו 16 שנים.
  2) הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי, בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג – 1993.
  3) לרבות ילד כאמור השוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה.
 •  העובד מסר דיווח למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית והמציא למעסיקו העתק מהדיווח.
 • העובד שהה בבידוד לפי צו בידוד בית.
 • העובד אינו חולה כהגדרתו בצו בריאות העם.

ב. חובת הדיווח למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית (תנאי לתשלום עפ"י חוק הבידוד)

 • זכאות העובד לתשלום בהתאם לחוק הבידוד מותנית בדיווח על בידוד למשרד הבריאות לפי צו בריאות העם והמצאת העתק מהדיווח למנהל/ת בית הספר וסריקתו למערכת הדיווח. כל עוד לא ימציא העובד את הדיווח למנהל/ת, אשר יסרוק אותו למערכת הדיווח, תחשב היעדרות זו כבידוד שלא דווח למשרד הבריאות.
 • על העובד לדווח למשרד הבריאות עד ל 4- ימים לאחר מועד כניסתו לבידוד, על מנת להיות זכאי לכל התשלום עבור ימי הבידוד. ככל שהעובד דיווח לאחר ארבעה ימים או יותר ממועד כניסתו לבידוד –  מועד תחילת תשלום דמי בידוד יחל ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח העובד למשרד הבריאות.
  לדוגמא: עובד שנדרש לשהות בבידוד במשך חמישה ימים ודיווח למשרד הבריאות רק ביום החמישי של הבידוד, יקבל דמי בידוד על ארבעה ימים בלבד ויום הבידוד הנוסף ייחשב להיעדרות, שאינה מזכה בשכר.
 • עובד השוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו מחויב לדווח אף הוא למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד לפי צו בריאות העם.

ג. השכר בתקופת הבידוד

לעובד העומד בתנאים כאמור לעיל ישולם שכר במשך כל תקופת הבידוד כאשר עד ארבע ימים מתוכם יהיו על חשבון ימי מחלה כמפורט להלן בסעיף ד'.

בגין עד 4 ימים – יופחתו לעובד ימי מחלה, כמפורט להלן בסעיף ד'.

ד. הפחתת ימי מחלה בגין תקופת הבידוד

 • דיווח הבידוד יהיה בקוד היעדרות 2040 – "עו"ה בבידוד" במסך היעדרויות במערכת אופקית.
 • יש לדווח על כל ימי הבידוד במערכת הדיווח. לעובד יופחתו עד 4 ימי מחלה מימי העבודה שלו (לא כולל יום חופשי, שבת וימי חג). בכל התקופה יקבל העובד שכר כרגיל (דמי בידוד).
 • לעובד שלא נותרו ימי מחלה – יופחתו ימי מחלה עתידיים.
 • עובד שסיים העסקתו כשהוא בחוב ימי מחלה כלפי המעסיק – הועבד פטור מהחוב ולא תהיה דרישה מצד המעסיק להחזיר את התשלום על ימי המחלה.
 • עובד שדיווח למשרד הבריאות לאחר 4 ימים או יותר ממועד תחילת הבידוד – ימי הבידוד החל ממועד כניסתו לבידוד ועל 4 ימים טרם הודעתו למשרד הבריאות, ידווחו בקוד היעדרות 1094. בגין ימים אלו העובד לא יהיה זכאי לתשלום שכר, כמפורט לעיל בסעיף ב' 2.

ה. עבודה מהבית בתקופת הבידוד

 • עובד בידוד אשר מבקש לעבוד מהבית בתקופת הבידוד ומנהל המוסד אישר את עבודתו מהבית, בהתאם לצרכי בית הספר – יכול לעשות כן. במקרה זה לא יופחתו לו ימי מחלה.
 • אם עובד שהה מספר ימים בבידוד ומתוכם עבד רק חלק מהימים – יופחתו לו מקסימום 4 ימי מחלה ובשאר הימים יקבל שכר מלא, לדוגמא: עובד שהה 6 ימים בבידוד מתוכם עבד 4 ימים – יופחתו לו 2 ימי מחלה בלבד.
 • דיווח ימי הבידוד יהיה בקוד היעדרות 2040 רק בימים בהם העובד לא עבד מהבית.
 • דיווח ימים בהם העובד שהה בבידוד ועבד מהבית יהיה בקוד היעדרות 1082 – "בידוד עבודה מהבית" .

ו. עובד השוהה בבידוד בשל שהיית ילדו בבידוד

עובד השוהה בבידוד בשל שהיית ילדו בבידוד – מחויב לדווח על עצמו למשרד הבריאות, כמפורט לעיל בסעיפים א' ו ב'. זכאותו לשכר והפחתת ימי המחלה יהיו כפי המפורט לעיל בסעיפים ג', ד' ו- ה' . לעניין הגדרת "ילד" ראה לעיל בסעיף א'.

ז. עובד השוהה בבידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת

 • אם העובד שב מנסיעה פרטית – לא יהא זכאי לתשלום דמי בידוד ולא יופחתו לעובד ימי מחלה במהלך תקופת הבידוד, אלא תדווח לו היעדרות לא מוצדקת אשר אינה מזכה בשכר.
 • דיווח ימי הבידוד יהיה בקוד היעדרות 1092 – עו"ה השב מחו"ל – בידוד (ללא הוראה מרחוק).
 • אם העובד חזר מנסיעה בשליחות משרד החינוך – העובד זכאי לתשלום דמי בידוד מהיום הראשון (כלומר שכר רגיל), לעובד לא ירדו ימי מחלה במהלך תקופת הבידוד.

ח. בידודים רצופים

עובד אשר נכנס למספר בידודים רצופים – תיחשב כל התקופה כתקופה אחת. דיווח תקופה זו יהיה בהתאמה לסוגי הבידוד וקוד הדיווח המתאים לו, כמפורט לעיל.

ט. עובד שחלה בתקופת הבידוד

עובד שחלה בתקופת הבידוד – החל מהיום הראשון למחלתו לא יחול עליו חוק הבידוד.
עובד זה ייחשב כעובד חולה ויחולו עליו כללי התשלום החלים על עובד השוהה במחלה.

 

מאחלת לכולם בריאות איתנה

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים