הודעה בדבר הסכם עודפים בסניפים ובוועידה

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
18:24 19/04/2021

הודעה בדבר הסכם עודפים בסניפים- ניתנת בזו ההודעה כי מאושרת הודעת הסכם העודפים
בין סיעת ו' לסיעת אמ"י בכל הסניפים בארץ, שלפיה מסירת העודף הקטן לרשימה בעלת העודף הגדול.

הודעה בדבר הסכם עודפים בוועידה- ניתנת בזו ההודעה כי הסכם העודפים בין סיעת ו' לסיעת אמ"י לגביי הוועידה
מאושר במובן הזה שהעודף הקטן יימסר לרשימה בעלת העודף הגדול.