הנחיות לקראת שנה"ל תשפ"א

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 14/01/2020

רענון הנחיות חודש מרץ 2020 – לקראת שנת הלימודים תשפ"א לעובדי הוראה קבועים

                                                                                                       

הנני מבקש לרענן את ההוראות המחייבות הגשת בקשות במועדים קצובים בנושאים הבאים: חל"ת מלא/ חלקי, חל"ת מלא לשבתון או לחצי שנת שבתון, העברות ממחוז למחוז, העברות בתוך המחוז – מישוב לישוב או מביה"ס אחד לביה"ס אחר באותו הישוב.

 

מועד הגשת בקשות לחל"ת הינו מיום 1.3.20  עד 31.3.20

א.       חל"ת

 1. חל"ת לצורך יציאה לשבתון
 2. יציאה לחצי שנת שבתון– חל"ת 33.33%
 3. חל"ת חלקי פחות מ- 1/3 משרה- לא נכלל במניין החל"ת המלא
 4. חל"ת מלא– ניתן לקבל אישור לחל"ת מלא ברציפות עד 3 שנים (כולל חל"ת לצורך יציאה לשבתון)
 5. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לחל"ת גם מעבר לשנה השלישית. הסמכות לאישור הבקשה בסמכות גב' סוניה פרץ. מנהלי בתי ספר רשאים לבקש חל"ת מניהול בית ספרם למשך שנתיים בלבד, כל פעם לשנה אחת.
 • לעו"ה החוזר לעבודה לאחר חל"ת מלא/חלקי או בחל"ת לצורך יציאה לשבתון יודיע החל מיום 1.3.2020 ולא יאוחר מיום 31.3.2020, לכ"א במחוז, בדואר רשום  ובתקשורת מקוונת על שובו לעבודה. (נא לשמור עותק מהודעתו כאמור).  אי הודעה במועד עלולה להיחשב כזניחת מקום העבודה.
  לעו"ה ששהה בחל"ת  ומודיע במרס 2020 על חזרתו לעבודה לקראת שנה"ל תשפ"א המעסיק מחויב לשבצו בעבודה במלוא היקף משרתו הקבוע.
  אין חובה לשבצו באותו מקום עבודתו הקודם בטרם יציאתו לחל"ת.
  לעומת זאת, עו"ה היוצא לחל"ת לצורך שבתון, מקום עבודתו והיקף משרתו שמור.
 • עו"ה  שמסיים את שנת השבתון ידאג לקבל אישור מקרן ההשתלמות המאשר את סיום לימודיו והתחייבויותיו ויעביר  לכח אדם במחוז את האישור מהקרן. אישור זה מקנה לו  הן את הזכות לקידום בוותק והן את הזכות לפנסיה בגין אותה שנה בו שהה בשבתון.
 • עו"ה ששהה בחל"ת ע"ח קרן ההשתלמות ועבד 1/3 משרה בפועל לאורך כל השנה, שנה זו בנוסף לותק תוכר כפז"מ לצורך קידום בדרגה.
 • עו"ה הנמצא בחצי שבתון רשאי לעבוד בהיקף משרה עד 66% מהיקף משרתו.

כל שעליו לעשות הוא להגיש בקשה לחל"ת להיקף משרה של 33.33%

ב.       העברות

בקשת העברה ממחוז למחוז– עו"ה המבקש העברה עליו למלא טופס מקוון (באמצעות המחשב) באתר משרד החינוך בחודש מרץ 2020, בד"כ מקבל עו"ה תשובה על אישור בקשתו להעברה מסויגת. לעו"ה עומדת הזכות עד לתאריך 05.08.2020 לבדוק אפשרות שיבוצו במחוז המבוקש. במידה ולא מצא בכוחות עצמו ובעזרת הפיקוח עבודה במחוז המבוקש, רשאי הוא לבטל את בקשת העברה ולחזור למקום עבודתו הקיים, כל זאת עד לתאריך 05.08.2020, מועד אחרון לשמירת מקום עבודתו האחרון.

אם לא הודיע על ביטול בקשתו עד לתאריך 5.8.20 להעברה ממחוז הפולט למחוז הקולט, עובד ההוראה  ישתייך למחוז הקולט המבוקש.  על עו"ה חלה החובה להיות בקשר עם פיקוח המחוז הקולט לצורך שיבוצו בעבודה.  יובהר כי, בשיקולי המחוז לשיבוץ תינתן עדיפות לעו"ה שקיבל אישור העברה מסויגת על פני כל עו"ה חדש.

במידה ובתאריך 1.9.2020 לא ישובץ לעבודה במחוז המבוקש, עליו להגיש בקשת חל"ת מהמחוז הפולט לשנה"ל תשפ"א ועל המחוז הפולט לאשר לו חל"ת לשנה"ל זו (תשפ"א).
לקראת שנה"ל תשפ"ב אם לא שובץ בעבודה זכאי לקבל חל"ת מהמחוז הקולט ולקראת שנה"ל תשפ"ג חייב המחוז הקולט לשבצו בעבודה בהיקף משרתו הקבועה.

במידה וישובץ לעבודה במהלך שנה"ל תשפ"א, אישור החל"ת תקף לאותה תקופה שלא עבד וזאת  על מנת לשמר את רצף זכויותיו בעבודתו במקרה הצורך.

העברה בתוך המחוז (מישוב לישוב) מיום 1.3.20  עד 31.3.20 – על עו"ה להגיש בקשת העברה בתוך המחוז מישוב אחד לאחר,  בתנאי שהעברה המבוקשת הינה לישוב המשתייך לאותו המחוז. עד תאריך 05.08.20 מקום עבודתו הקודם שמור לו. לאחר מועד זה , דהיינו לאחר 05.08.20, על עו"ה להיות בקשר עם הפיקוח של המוסד החדש. אין חובה לשמירת מקום עבודתו הקודם. יש לדאוג לחל"ת על כל תקופת אי שיבוצו בעבודה על כל היקף משרתו וזאת עד לשיבוצו בעבודה ו/או אי שיבוצו במלוא היקף משרתו הקבוע, בכדי לשמור על רצף זכויותיו.

העברה בתוך המחוז ובאותו ישוב, מביה"ס לביה"ס – על עו"ה להיות בקשר עם המפקח של שני בתי הספר. במידה ולא קיבל אישור להעברתו לביה"ס המבוקש/הקולט עליו להודיע עד ליום 05.08.20 על ביטול הבקשה ולחזור למקום עבודתו (הפולט) הקודם.

בכבוד רב,

גד דיעי

מ"מ מזכ"לית
ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

 

העתק:

יפה בן דוד- מזכ"לית

רינה אסא- עוזרת מקצועית בכירה למזכ"לית

המחלקה המשפטית