סכסוך עבודה בנוגע לחשבונות וכספי גני הילדים בעיריית ירושלים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 18/02/2020

לכבוד

מר אביב קינן

מנהל אגף החינוך

עיריית ירושלים

א.נ.,

הנדון: סכסוך עבודה בנוגע לחשבונות וכספי גני הילדים בעיריית ירושלים

          מכתבך מיום 5.2.20

רשמתי בפני את הודעתך ולפיה החל מהראשון במרץ לא יועברו כספים לחשבון הבנק הפרטי אלא יוצאו באמצעות כרטיס אשראי ייעודי מחשבון בנק עירוני.

בכל  הכבוד הראוי בכך אין כדי למצות את הנדרש בכל הקשור לחשבונות הבנק .

אנו דורשים כי העירייה תסדיר בנוסף את סגירת כל חשבונות הבנק הפרטיים והעברת הכספים המופקדים בהם לחשבון הבנק העירוני הייעודי.

כמו כן, אנו דורשים שכספי התל"ן, יגבו על ידי הרשות ולא על ידי הגננות , לגננות אסור לגבות כספים.

מיותר לציין, כי סכסוך העבודה לא יבוטל אם כי נוכח הודעתך, אנו נקפיא את מימוש סכסוך העבודה עד ליום 15.3.20 וככל שעיריית ירושלים לא תיישם באופן מלא את דרישותינו כמפורט לעיל, סכסוך העבודה יופעל, על כל המשתמע מכך.

                                                                                                בברכה,

                                                                                                יפה בן דויד

                                                                                    מזכ"לית הסתדרות המורים

העתקים:

מר גד דיעי- מ"מ מזכ"ל ויו"ר האגף לאגוד מקצועי

מר מוטי סמט- סגן המזכ"לית ויו"ר סניף ירושלים

גב' ענת דדון, יו"ר המחלקה לגננות

מר מאיר שמעוני-מנהל מחוז ירושלים ומנח"י

 

מעבר לעבודה בחשבונות בנק עירוניים – מכתבו של אביב קינן, ראש אגף מינהל חינוך ירושלים

סכסוך עבודה גביית כספים – גננות ירושלים