שנת הלימודים תשפ"ב

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
15:51 07/06/2021

שנת הלימודים תשפ"ב תתחיל כמוסכם ב 1.9.21 ולא בשום מועד אחר.

לכבוד

מר עמית אדרי

מנכ"ל משרד החינוך

א.נ.,

הנדון: פרסום לפיו בכלל מערכת החינוך ניתנה למנהלי בתי הספר האפשרות להקדים את מועד  פתיחת שנה"ל.

 

לצערי עוד בטרם יבשה הדיו על פנייתי בנוגע להנחיה בחוסר סמכות שהוציאה מ"מ ראש מנהל החינוך הדתי, פורסם באמצעי התקשורת, כי משרד החינוך הודיע שהאפשרות לשינוי מועד תחילת שנת הלימודים ניתנת למוסדות החינוך בכלל מערכת החינוך.

הודעה הזויה זו, נתמכת לכאורה בחוזר מנכ"ל מד/9  מיום 1.5.1984 , חוזר מנכ"ל שכותרתו: "הצעת היערכות לשנה"ל תשמ"ה". כלומר ה"בסיס" עליו הנכם מבססים הנחיה הפוגעת חד צדדית בציבור עובדי ההוראה, הינה הצעה בלבד אשר פורסמה בשנת 1984 שהינה רלוונטית, אם בכלל, לשנה"ל תשמ"ה בלבד.  הוראת החוזר עליה אתם מסתמכים לא פורסמה מאז 1984 באף חוזר מאוחר ואף לא במקרה, לא יושמה בפועל במערכת החינוך.

להזכירך, מועד פתיחת שנה"ל פורסם בחוזר מנכ"ל מאוגוסט 2020 ובחוזר מנכ"ל ממאי 2021. פרסומים אלה חלים ומחייבים ביחסי הצדדים ולא חוזר המנכ"ל משנת 1984 וממילא גם על פי חוזר המנכ"ל מ-1984, יישום ההמלצה אסור לו שיפגע בזכויות פרופסיונליות ובתנאי שירות.

ההודעה שהוצאתם כמו גם הנחיית מ"מ ראש מנהל החמ"ד, פוגעת ומהווה שינוי חד צדדי בזכויות עובדי הוראה, פגיעה שאסורה על פי כל דין במערכת יחסי העבודה בשנת 2021 והיא אף פוגעת בחופש ההתאגדות, כאשר משרד החינוך פונה לקבל הסכמה מיחידי עובדי ההוראה במקום מהארגון היציג כמתחייב.

אנו רואים בחומרה רבה את התנהלות משרד החינוך ודורשים לפרסם לאלתר הנחייה לפיה לא ניתן להקדים את מועד פתיחת שנה"ל.

ככל שלא תפעלו כאמור, נאלץ לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו לרבות אמצעים ארגוניים, על כל המשתמע מכך .

 

ב ב ר כ ה,

יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתקים:

גב' סוניה פרץ- סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר לכח אדם בהוראה

גב' שוש נגר- מ"מ ראש מנהל החינוך הדתי

מנהלי מחוזות משרד החינוך

מנהלי בתי הספר

יו"ר הסניפים