שאלוני ראמ"ה בגני הילדים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
09:33 24/11/2020

שאלוני ראמ"ה בגני הילדים

 

לכבוד
ארנה פז
מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
משרד החינוך

לכבוד
רחלי אברזון
מנהלת האגף לחינוך מיוחד
משרד החינוך

 

שלום רב,

 

בפגישות המעקב המתקיימות בזום עם נציגי משרד החינוך, עלה נושא שאלוני ראמ"ה וסוכם, כי לא יופצו השאלונים קודם שיוצגו בפני הסתדרות המורים ובהסכמתה.

ואולם חרף ההתחייבות כאמור, מסתבר שהגננות מקבלות דרישה למלא שאלוני רא"מה וזאת מבלי שהתקיים כל דיון מול הסתדרות המורים.

בנוסף, גננות נדרשות למלא מיפויים, להכין מצגות, להגיע אל "מפגשי  מיפוי" על חשבון זמנן הפנוי ועוד, וזאת שוב מבלי לשתף את הסתדרות המורים .

בהתאם לכך, אנו דורשים להימנע מכל פעולה קודם שיתקיים דיון מול הסתדרות המורים כפי שהתחייבתם.

אני מנחה בזאת את הגננות שלא לבצע דרישות אלה שמנוגדים להסכמים.

 

בברכה,

ענת דדון
יו"ר המחלקה לגננות
ויו"ר סניף בת ים.

 

 

העתק:

גב' יפה בן דויד- מזכ"לית

מר גד דיעי –
מ"מ מזכ"לית ויו"ר האגף לאגוד מקצועי

יו"ר הסניפים

נציגות גננות