מידע כללי והנחיות לרישום לפעילויות

מידע כללי והנחיות לרישום לפעילויות

 

הנחיות כלליות לרישום לפעילות עמותת המורים 

 


פעילות
עמותת המורים מיועדת לעמיתיה בלבד  עם או בלי נלווה (על-פי ההנחיות המתייחסות לאותה פעילות).  

עמית יכול להשתתף  פעם אחת בלבד במהלך שנה קלנדרית בפעילות עיון ותרבות הכוללת לינה. זוג עמיתים אינם יכולים לצאת באותה פעילות (סיורים, מפגשים) עם שני נלווים ואינם יכולים לצאת לפעילות הכוללת לינה ב – 2 חדרים נפרדים באותה פעילות. 

הנחיות המתייחסות לכל פעילות ומגבלותיה מפורטות בפתיח לכל פעילות (בחוברת גוונים, באתר האינטרנט ובחוברת גוונים הדיגיטלית). 

עמותת המורים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההשתתפות בכל פעילות על פי שיקול דעתה. 

זכאות העמית לסבסוד מותנית בהשתתפותו המלאה בכל האירועים המתקיימים במסגרת הפעילות. 

 


 

·         הרישום לפעילות עמותת המורים יבוצע רק באמצעות אתר האינטרנט המאובטח: www.itu.org.il 

·         הרישום יבוצע בהתאם לעיקרון "כל הקודם זוכה". 

·         לבירורים ושינויים ניתן לפנות למרכז המידע בטלפון: 2344 * שלוחה 2.
ימים א' -  ה' בין השעות 17:00-09:00.
 

·         קיום כל פעילות מותנה במינימום משתתפים כפי שתקבע עמותת המורים מעת לעת. מספר המקומות בכל פעילות מוגבל. 

·         הרישום לכל פעילות יסתיים 14 ימים לפני מועד הפעילות או כשיאזלו המקומות העומדים לרשות העמותה. לפי המוקדם מבין השניים.  

 

 

·           אישור לרישום באמצעות אתר האינטרנט או הטלפון – הוא סופי, אלא אם תינתן הודעה אחרת. 

·           עם סיום ההרשמה, נשלחים לעמיתים אישורים בשתי הדרכים הבאות: 

-         sms לטלפון הנייד המצוי במערכת. 

-         דוא"ל לכתובת המצויה במערכת.  

·          באחריות העמיתים לוודא באתר האינטרנט ב"היסטורית ההזמנות" האישית שלהם, כי הרישום מאושר, הזמנתם קיימת ובהתאם לפרטים שהוזמנו.  

·           הקבלות על התשלום ממוענות למשלם עבור הפעילות. זכאי להשתתף בפעילות רק מי שרשום בקבלה בתואר "זכאי להשתתף בפעילות" (לאו דווקא המשלם). 

·           לנוחיותם של העמיתים, הקבלות אודות ביצוע התשלום מופיעות באתר האינטרנט באזור האישי ב"היסטוריית ההזמנות" של כל עמית. ניתן להדפיס את הקבלה מתוך האתר. 

·           כל חומר אודות הרשמת עמיתים לפעילות העמותה, מצוי באתר ב"היסטוריית ההזמנות" האישית של כל עמית. לא יישלחו דברי דואר בנושא.

 


·           נלווה יכול להשתתף אך ורק בפעילות המאפשרת השתתפות נלווה ובכפוף לרישום מוקדם ותשלום עבור 

הנלווה מראש. 

·           לפעולות להן ניתן לצרף נלווה, הכוונה לנלווה אחד בלבד. 

·           עמית שיגיע עם יותר מנלווה אחד לפעילות, יאבד את הסבסוד לאותה פעילות. 

·           כ"נלווה" -  ייחשב ויוכל להצטרף אך ורק מי שגילו מעל 18 שנים. 

·           חל איסור מוחלט להביא תינוקות וילדים מגיל 0 – 18 לפעילות עמותת המורים. 

·           הנלווה אינו זכאי להשתתף בפעילות ללא השתתפות העמית. 

·           עמית הרשום לפעילות עם נלווה ומסיבה כלשהי אינו יכול להשתתף בפעילות, אינו רשאי לאשר לנלווה להשתתף בפעילות ללא העמית. 

·           במקרה שהעמית יבטל את השתתפותו, תבוטל גם השתתפות הנלווה ויחולו על שניהם תנאי הביטול על-פי נהלי העמותה. 

  


·           חל איסור להביא תינוקות וילדים לאירועי העמותה או לפעילויותיה. 

·           "ילד"  -  לצורך סעיף זה הוא ילד/ה בין הגילאים 18-0  . 

·           עמית שיביא ילד לפעילות העמותה – ינהגו כדלקמן: 

·      בפעילות הכוללת לינה: במידה והעמית אינו מעוניין לעזוב את המלון  -  זכאותו למחיר המסובסד  תבוטל ועליו לשלם בו במקום, השלמה  למחיר המלא  ולא יוכל לצאת לפעילות נוספת הכוללת לינה באותה שנה.  

   במידה והעמית אינו מסכים לשלם את ההשלמה למחיר מלא, יידרש לעזוב את המלון וככל שלא יתקבל  חיוב על ידי המלון עבור ההזמנה, יוחזר לו התשלום ששילם בניכוי דמי טיפול ולא ייחשב כאילו השתתף העמית בפעילות הכוללת לינה באותה שנה. יתקבל חיוב מהמלון, לא יוחזר לו התשלום ששילם וייחשב כאילו השתתף בפעילות הכוללת לינה באותה שנה. 

·       בפעילות שאינה כוללת לינה: לא יוכל העמית להשתתף בפעילות ולא יהא זכאי להחזר כספי.  

 

עמיתים שלא יקיימו את הנהלים הנ"ל, לא יוכלו להשתתף בפעילות עמותת המורים בעתיד, כל עוד לא הסדירו את התשלום הנדרש. 

 

 


·           תכניות המתייחסות לכל פעילויות העמותה מתפרסמות באתר האינטרנט בלבד, כחודש לפני הפעילות. 

·           באחריות  העמיתים להתעדכן ולהצטייד בתכנית הפעילות מתוך אתר האינטרנט. 

·           כל עדכון או שינוי בשעות, מקום, מרצה וכדומה יופיע באתר האינטרנט. 

 

 

 

התשלום עבור כל פעולות עמותת המורים יבוצע בכרטיס אשראי בלבד. 

פריסת תשלומים ללא ריבית תתאפשר כאשר: 

התשלום מעל 300 ₪ -  2 תשלומים. 

התשלום מעל 600 -  3 תשלומים. 

 

 


·           מחירי הפעילות הכוללת לינה מבוססים על תפוסת 2 אנשים בחדר.   

·           עמית שיירשם פעילות הכוללת לינה ללא נלווה, יחויב בעלות חדר ליחיד.  

·           מספר חדרי היחיד מוגבל. 

·           בכנסים אין חדרי יחיד. 

·           שני עמיתים הנרשמים ביחד מהווים יחידת חדר זוגי אחת. ביטול תוך 24 שעות לפני האירוע או אי הגעה של אחד מהם, הופך את החדר לחדר ליחיד. העמית שלא יגיע יחוייב בהפרש שבין העלות ששולמה לעלות חדר ליחיד. 

 

 

כל בקשה לשינוי בהזמנה קיימת יש להפנות רק לעמותת המורים.

כל בקשה לבצע שינוי בהזמנה קיימת (שינוי תאריך, מלון, סוג פעילות, החלפת עמית בעמית אחר וכדומה), דינה כביטול השתתפות בפעילות כמפורט בסעיף "תנאי ביטול" דלהלן. במקרה כזה יש לבצע הזמנה חדשה. 

 

 

 

ניתן לבטל פעולות בטלפון למרכז ההזמנות, בפקס 03-6928224, ב"צור קשר" ובאתר בעמוד עמותת המורים. עם קבלת sms על ביטול ההזמנה, ניתן להזמין פעילות חלופית באתר ההזמנות. 

דמי הטיפול יחויבו מהעלות המלאה של הפעילות ולא מהעלות המסובסדת לעמיתים.  

 

בכל מקרה של ביטול, שינוי ו/או החזר כספי ייגבו דמי טיפול 

·           בפעולות הכוללות לינה:  25 ₪  לאדם.     

·           בפעולות ללא לינה:         10  לאדם. 

על ביטול השתתפות בפעילות העמותה מ-14 יום לפני ועד ליום הפעילות יחול חיוב מלא. 

על פי החוק, ביטול ההשתתפות בפעילות העמותה ללא חיוב למעט דמי טיפול, ניתן לבצע תוך 14 יום ממועד ההזמנה ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לפעילות. 

על אי הגעה לפעילות מכל סיבה שהיא – אין החזר כספי. 

עמית שאינו יכול להגיע לפעילות אליה נרשם מכל סיבה שהיא, חייב ליצור קשר עם עמותת המורים. הוא  אינו רשאי על דעת עצמו לשלוח אדם אחר לפעילות ולשנות את זהות המשתתף, גם אם אותו אדם הוא עמית.  

ביטול שבת עיון ביום הפעילות, יש להפנות ישירות למלון, באמצעות דיילי העמותה או משרד הקבלה של המלון.  

עמית שלא יודיע על אי הגעתו כאמור לעיל, העמותה תהיה זכאית לדרוש תשלום מלא עבור הפעילות ו/או למנוע השתתפות בפעילויות בעתיד. 

תנאי הביטול לעיל עשויים להשתנות על-פי שיקול דעתה של העמותה בשל נהלים משתנים בבתי המלון וללא הודעה מוקדמת. 

 

 

 

כל בקשה להחזר כספי עבור ביטול פעילות בתקופה מ-14 יום לפני הפעילות ועד ליום הפעילות תועבר לעמותה בכתב בלבד. 

את הבקשה ניתן להעביר במכתב בפקס 03-6928223 או ב"צור קשר" באתר. 

עמותת המורים, על-פי שיקול דעתה, תבדוק אם קיימת זכאות להחזר כספי.  אם הזכאות תאושר, ההחזר יבוצע עד לא יאוחר מ – 60 יום מיום הביטול או החיוב, המאוחר מבין השניים. הזיכוי יהיה בכרטיס האשראי באמצעותו שולם עבור הפעילות. 

בפעילות עם לינה, אם לא יהי חיוב על ידי בית המלון או מארגני האירוע, יבוצע החזר כספי בניכוי דמי טיפול. תעודת ההחזר מתפרסמת באתר ב"היסטוריית ההזמנות" של העמית. 

לבירורים בנושא החזרי כספים לאחר קיום האירוע ניתן להתקשר למחלקת הנהלת חשבונות טלפון:2228296-30. 

 

  


לכל פעילות נדרש להגיע עם תעודה מזהה רשמית של העמית הכוללת תמונה עדכנית. 

כרטיס חבר בהסתדרות המורים אינו מהווה אמצעי זיהוי, אלא אם בכרטיס יש תמונה ומספר תעודת זהות.  

עמית שלא יגיע לפעילות עם תעודה מזהה רשמית שלו הכוללת תמונה עדכנית, יידרש לשלם את מלוא מחיר הפעילות בתשלום מיידי במקום הפעילות כתנאי להשתתפותו באותה פעילות.  

עמית אשר שמו אינו מופיע ברשימות המשתתפים המצויות בידי הדיילים בפעולות השונות, לא יהיה רשאי להשתתף באותה פעילות.

לשוהים בבתי מלון: שירותים במלונות: באחריות העמיתים לבדוק מראש מול בתי המלון השונים את תנאי המלון, מתקניו (סוג ועלות), והשירותים הניתנים בהם כולל חנייה באזור.  

קבלת חדרים:  החל מהשעה 15:00.  

פינוי חדרים: באמצע השבוע: עד השעה  10:00. 

                   בשבתות: בצאת השבת אלא אם צוין אחרת בתכניה.  

שני עמיתים הרשומים יחד לפעילות הכוללת לינה, יקבלו מפתח לחדר רק בנוכחות שניהם. 

עמית ונלווה הרשומים לפעילות הכוללת לינה, יקבל מפתח בנוכחות העמית בלבד. 

תשלום עבור אקסטרות  (מיני בר, טלפונים, שימוש במתקני המלון וכיוב'),ייפרע על-ידי המשתתף בהתחשבנות ישירה מול המלון ויהיה באחריותו הבלעדית. 

לסיורים מומלץ להצטייד בנעלי הליכה נוחות ובציוד מתאים לאופי הסיור (שתייה, כובע, משקפי שמש). 

 

 

התשלום עבור הפעילות מהווה אישור והצהרה של העמית, כי הוא מודע להנחיות ולנהלי הרישום לפעילות העמותה וכי הוא מסכים לקיים את הנחיות העמותה כמפורט לעיל, ולרבות: 

חובת השתתפות מלאה בכל האירועים הנערכים במסגרת הפעילות אליה נרשם וכי אי השתתפות באירועי העמותה כולם או מקצתם או כל חריגה מהנהלים, תקנה לעמותת המורים זכות לדרוש תשלום מלא ו/או זכות למנוע השתתפות בפעילויות בעתיד.
 

 

מסיבות ומאילוצים שאינם תלויים בעמותת המורים עלולים לחול שינויים בתאריכים, תוכניות, אירועים, סדנאות, בתי מלון וסיורים. עמותת המורים פועלת כמקשרת בלבד בין משתתפי הפעילויות לבין נותני השירותים הנדרשים לביצוע הפעילויות ובכלל זה מרצים, סוכנים, מדריכים, בתי מלון וכו'. לפיכך, אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות העלולות להיגרם עקב ביצוע לקוי או אי ביצוע של שירות זה או אחר ו/או בכלל.

עמותת המורים ו/או הסתדרות המורים בישראל אינן נושאות באחריות כלשהי לנזקי גוף ורכוש העלולים להיגרם למשתתפי הפעילות. 

כמו כן, מודיעות עמותת המורים והסתדרות המורים בזאת למשתתפי הפעילות, כי כל טענה ו/או תביעה בקשר לשירותים ו/או לפעילות כאמור תופנה ישירות לנותן השירות ו/או הפעילות וכי עמותת המורים ו/או הסתדרות המורים לא תהיינה אחראיות לכל נזק כאמור לעיל. 

יתכנו טעויות שנפלו בתום לב במסגרת הפרסום במחירים ו/או במרכיבים אחרים של הפעילות והפרסום. הרישום הקובע הוא זה שמופיע בהנהלת עמותת המורים. כל טענה, תביעה או דרישה המתבססת על טעות הרשומה בחוברת או באתר, תידחה על הסף. 

 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. אולם, ההוראות בו מיועדות לגברים ונשים כאחד. 

 

 

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
13/07/2020
ציבור הגננות
8
5/07/2020
יפה בן דויד בראיון מיוחד בתוכנית "אופירה ...
8
30/06/2020
חברות וחברים יקרים, היום מגיעה לסיומה שנת ...
8
29/06/2020
מכתב לשר החינוך
8
25/06/2020
משך כל תקופת משבר הקורונה
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד