עדכונים וזכויות

עדכונים וזכויות

חופשת פורים 2019

חופשת פורים 2019

לתשומת לבכם, ביום שלישי, יב' באדר ב', 19.3.2019, יום לפני היציאה לחופשת פורים (ביום שבו באים התלמידים מחופשים), הלימודים מסתיימים בשעה 12:00. (פרט לחינוך המיוחד הקשה שעובדים עד 16:45, מסיימים רגיל).
10/03/2019
רענון הנחיות חודש מרץ 2019- לקראת שנה"ל תש"פ לעובדי הוראה קבועים

רענון הנחיות חודש מרץ 2019- לקראת שנה"ל תש"פ לעובדי הוראה קבועים

רענון ההוראות המחייבות הגשת בקשות במועדים קצובים בנושאים הבאים: חל"ת מלא/ חלקי, חל"ת מלא לשבתון או לחצי שנת שבתון, העברות ממחוז למחוז, העברות בתוך המחוז - מישוב לישוב או מביה"ס אחד לביה"ס אחר באותו הישוב.

20/02/2019
פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות - עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות ותיקות / חדשות

הריני מתכבד להודיעכם כי עובדי הוראה (עו"ה) המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף", "מבטחים" החדשה, "מיטבית" וכד') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא בקשה מקוונת בפורטל עובדי הוראה במשה"ח ( ראה קישור לפורטל).
12/02/2019
הרפורמה בחינוך המיוחד - פיילוט מחוז צפון

הרפורמה בחינוך המיוחד - פיילוט מחוז צפון

בימים האחרונים קיבלתי פניות ממורים וגננות במחוז צפון, שמפקחים מפעילים עליהם לחץ כבד ובלתי הוגן, למלא שאלונים וטפסים במסגרת מטלות חדשות בלתי סבירות וזאת תוך דרישה מהם להתעלם ולהפר את הנחיות הסתדרות המורים.
11/02/2019
הרפורמה בחינוך המיוחד – רענון הנחיות

הרפורמה בחינוך המיוחד – רענון הנחיות

לאור אי קיום החלטות ועדת החינוך של הכנסת, אבקשכם שלא לבצע את הנחיות מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון, בנושא מילוי טפסים והשתתפות במפגשי הדרכה בנושא זה.
ועדת החינוך של הכנסת קבעה מפורשות כי כל פעולה תיעשה בתיאום עם הסתדרות המורים ועד כה, הנושא טרם הוסדר. לכן, אני חוזרת ומדגישה, יש למלא רק את השאלונים של השנה שעברה.
עובדי הוראה שמתבקשים למלא שאלונים כפולים – גם טפסים של הרפורמה וגם טפסים ישנים – אנא שימו לב כי אתם ממלאים רק את הטפסים הישנים.
הנחיה זאת בתוקף עד לקבלת הודעה חדשה ממני, לאר שנקיים שיח בנושא עם מנכ"ל המשרד.

7/02/2019
שביתת עובדי עיריית חיפה- תנאי תברואה במוסדות החינוך

שביתת עובדי עיריית חיפה- תנאי תברואה במוסדות החינוך

כידוע לכם, עובדי עיריית חיפה שובתים זה היום השני ברציפות . בשל השביתה נוצר מצב בלתי נסבל במוסדות החינוך, כאשר הפסולת נערמת והמצב התברואתי וההגייני התדרדר לכדי סכנה לבריאותם של התלמידים.
לאור זאת, השהות במוסד החינוך לא רק שמסכנת את התלמידים אלא אף אינה מאפשרת לעובדי ההוראה, לנהל את שגרת יום הלימודים בצורה בטוחה ואחראית .
בהתאם לכך, הריני להודיעכם, כי ככל שהשביתה תמשיך גם מחר, עובדי ההוראה יגיעו למוסדות החינוך, אך לא יאפשרו כניסתם של התלמידים .
למען הסדר אדגיש, כי במוסדות החינוך המיוחד, אשר מקבלים שירותי ניקיון, הלימודים יתקיימו כרגיל.

7/02/2019
הפעלת רפורמת החינוך המיוחד - מכתב למר שמואל אבואב מנכ"ל משרד החינוך

הפעלת רפורמת החינוך המיוחד - מכתב למר שמואל אבואב מנכ"ל משרד החינוך

הריני להנחות אתכם, שהחל מהיום שלא לבצע שום מטלה שקשורה בהחלת הרפורמה בחינוך מיוחד, שהחלה כפיילוט במחוז צפון בלבד.
מצרפת קישור למכתב שיצא למנכ"ל משרד החינוך.
30/01/2019
הפעלת רפורמת החינוך המיוחד – "פילוט" מחוז צפון

הפעלת רפורמת החינוך המיוחד – "פילוט" מחוז צפון

הריני להנחות אתכם, שהחל מהיום שלא לבצע שום מטלה שקשורה בהחלת הרפורמה בחינוך מיוחד.
שאלות נוספות יש להפנות למינהלת בטלפון 1-700-550-043
30/01/2019
תפילה במניין בחטיבות הביניים ובבתי הספר השש שנתיים

תפילה במניין בחטיבות הביניים ובבתי הספר השש שנתיים

עקב פניות של עובדי הוראה להסתדרות המורים בנושא תפילה במניין הרינו להודיעכם
כי תפילה במניין במוסדות החינוך הממ"ד בחטיבות הביניים ובבתי הספר השש שנתיים
הינה ע"ח שעות העבודה ע"ח שעות פרונטליות / שעות פרטניות.
20/12/2018
תנאי העסקה ושכר של עובדי הוראה באולפנים לחינוך מבוגרים והנחלת הלשון

תנאי העסקה ושכר של עובדי הוראה באולפנים לחינוך מבוגרים והנחלת הלשון

במענה לפניות שהתקבלו במשרדנו בימים אלה, הריני מתכבד להודיעכם כי אנו מתעתדים לקיים דיונים עם נציגי משה"ח בנושא : תנאי העסקה ושכר של עובדי הוראה המלמדים באולפנים לחינוך מבוגרים והנחלת הלשון.
כידוע לכם גב' מגי קורן, מנהלת האגף לחינוך מבוגרים פרשה לגמלאות ב- 31.8.2018
ונכון לעת הזו טרם נבחר מנהל/ת אגף במקומה. בשל נחיצותו כגורם מהותי בדיון בקש משה"ח להשהות קמעה את הדיונים עד למינויו.
10/10/2018
הנחיות ליישום הסכם אופק חדש למורי השל"ח בשנה"ל תשע"ח

הנחיות ליישום הסכם אופק חדש למורי השל"ח בשנה"ל תשע"ח

הסכם השכר להחלת רפורמת אופק חדש על מורי השל"ח, אשר נחתם עם הסתדרות המורים ביום 15.4.16 מסדיר את תנאי עבודתם ושכרם של מורי השל"ח וידיעת הארץ.
5/09/2018
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

בהמשך לתכתובת ולשיחות שקיימנו בנדון, לצערי, אני נאלץ לפנות אליך פעם נוספת ולהבהיר כי מכתבה של הגב' שמחה הלוי, מפקחת ארצית חינוך מיוחד, שנשלח למפקחי החינוך המיוחד בתאריך – 19.6.18, אינו תואם את הסיכום בינינו לפיו המורים יעבדו ברצף מהשעה 8.00 – 13.00
שעות פרונטליות בלבד (ללא שעות שהייה ופרטניות) במערכת שעות המותאמת ליום עבודה מקוצר ולא בשעות "בודדות" מפוזרות לאורך יום הלימודים על פי מערכת השעות הבית ספרית הרגילה.
לא יעלה על הדעת שהמורים ידרשו לשהות פיזית בביה"ס יום לימודים מלא, הכולל שעות פנויות רבות כי מערכת השעות לא הותאמה לעבודה בחופשה ללא שעות פרטניות ושהייה.אבקש הבהרתך והנחייתך הדחופה למפקחים ולמנהלות בתי הספר בהתאם לאמור לעיל.

26/06/2018
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

הנדון: תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות העליונות בבתי הספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים
שילמדו בתאריכים 30.6.2018 – 21.6.2018
במענה למכתבי בסימוכין השבת כי בהתאם למכתב שנשלח ב- 11.6.2015 ע"י הגב' שמחה הלוי, מפקחת ארצית על החינוך המיוחד, המורים עובדים ב- 21.6 – 30.6 בשעות חופשה.
בשיחה טלפונית שקיימנו לפני מספר ימים הודעתי לך כי לא כך הדבר - על המורים ללמד שעות פרונטאליות בלבד מהשעה 13.00 –8.00 ( ולא בשעות חופשה) ללא שעות פרטניות שהייה.
סוכם כי תשלחי הבהרה מפורשת ברוח זו למפקחות ולמנהלי בתי הספר.

18/06/2018
תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות עליונות בבתי ספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

תשלום שכר למורי חטיבות הביניים וחטיבות עליונות בבתי ספר לחינוך מיוחד ובבתי הספר הרב שלביים

שילמדו בתאריכים 30.6.2018 – 21.6.2018
31/05/2018
טופס 101 לשנת 2018

טופס 101 לשנת 2018

כ-6,000 עובדי הוראה טרם מילאו טופס 101 לשנת 2018.
עובדי הוראה אלה קיבלו תזכורות ממשרד החינוך בעניין.
שימו לב! עובדי הוראה שלא ימלאו את הטופס בימים הקרובים, ינוכה להם 50% מס החל ממשכורת אפריל וכן ינוכה להם מס כחוק - רטרואקטיבי החל מינואר.
כדי למנוע עגמת נפש ופגיעה כלכלית - אם לא מילאתם, אנא מלאו אותו באופן מיידי בקישור המצורף :
20/04/2018
פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות

פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות

הריני מתכבד להודיעכם כי החל משנה זו (תשע"ח) עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות (הראל מנוף, מבטחים החדשה, מיטבית וכד') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא בקשה מקוונת בפורטל עובדי הוראה במשה"ח.
7/03/2018
משימת הערכת מיומנויות המאה 21 – שפת אם - דרישה להערכה חילופית

משימת הערכת מיומנויות המאה 21 – שפת אם - דרישה להערכה חילופית

הובא לידיעתי כי יצא חוזר בנושא שבנדון המטיל עבודה נוספת על עובדי ההוראה המלמדים את מקצוע הלשון ללא תגמול.
החוזר יצא באופן חד צדדי ללא תיאום עמנו ולכן, הנני מורה לכם לא לבצע שום שינוי בעבודה השוטפת או בדיווח כלשהו.
4/03/2018
מינהל שכר ופנסיה

מינהל שכר ופנסיה

הסתדרות המורים מפעילה במספר מוקדים בארץ יחידה לסיוע לעובדי ההוראה לקבל החלטות בתחום הפנסיה, בדיקת שכרו של עובד ההוראה, כולל קידום בדרגות , וותק, השכלה וכו'
22/02/2018
הכנסת טלפונים חכמים לכיתות.

הכנסת טלפונים חכמים לכיתות.

אני מבקשת להבהיר כי הסתדרות המורים תתנגד נחרצות לאישור גורף להכנסת טלפונים חכמים לשיעורים. בימים אלו בהם אנו מתמודדים מדי יום עם אירועי אלימות ותקיפת עובדי הוראה, אשר חלק נכבד מהם נובע מהתנהלות סביב הטלפונים ושימוש שלילי בהם, אנו מוצאים לנכון להביע את עמדתנו בנושא זה.

2/01/2018
ריענון הנחיות חודש מרץ 2018- ל קראת שנה"ל תשע"ט

ריענון הנחיות חודש מרץ 2018- ל קראת שנה"ל תשע"ט

מועד הגשת בקשות לחל"ת
העברות
5/02/2018
   
 1. לעמוד הקודם
 2.  
 3. לעמוד הבא
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
30/07/2020
"אם הליקויים לא יתוקנו, לא נפתח את שנת ...
8
29/07/2020
היום התפרסמה התכנית, שנת הלימודים תשפ"א, ...
8
27/07/2020
מגוון מרתונים לצוות עובדי הוראה
8
19/07/2020
אנו כואבים את מותה של הגננת היקרה, שלווה זלפריינד ...
8
17/07/2020
שלווה הייתה גננת מוערכת בגני הדר, פתח תקווה, ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד