ביטוח חיים ונכות קבוצתי (קרן ביטוח הדדי לשעבר)

ביטוח חיים ונכות קבוצתי (קרן ביטוח הדדי לשעבר)

1/01/2017

 

 

הסתדרות המורים בישראל

ביטוח חיים ונכות קבוצתי

 

רח' בן סרוק 8 תל- אביב מיקוד 62969  : 03-6098231,6098230 פקס:6960216 - 03

 

 

תעודה למבוטח בביטוח חיים ונכות קבוצתי

 

בעל הפוליסה - הסתדרות המורים בישראל (להלן "בעל הפוליסה")

החברה -  הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן" החברה")

 

1.       עיקרי תנאי הביטוח:

               א.     תקופת הביטוח  1.1.2018 – 31.12.2018.

                 ניתן להאריך את תוקף הביטוח בתום תקופת הביטוח ,בהסכמה הדדית בכתב בין 

                 בעל הפוליסה והחברה, לתקופה של שנה נוספת וחוזר חלילה.

ב.          החברה תהיה רשאית להודיע למבוטח  ולבעל הפוליסה על ביטול הפוליסה  במקרה שהפרמיה לא שולמה, בהתאם לאמור בחוק חוזה הביטוח תשמ"א 1981 ועל פי המועדים הקבועים בחוק זה.

ג.           המבוטח רשאי להודיע בכל עת אם ברצונו להפסיק את הביטוח ע"י מתן הודעה בכתב לבעל הפוליסה.

 

 

2.       הכיסוי הביטוחי:

                          א.   ביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא לרבות מקרה התאבדות.

                          ב.   כיסוי למקרה נכות לצמיתות (לעובדים בלבד).

  

3.       הזכאות לתגמולי נכות:

א.       מבוטח ייחשב כבעל נכות לצמיתות אם נקבעה לו דרגת נכות רפואית קבועה  שדרגת נכותו 75% לפחות, ובגלל נכות זו הוא איננו מסוגל להמשיך בעבודתו.

ב.       הביטוח חל על עובדי הוראה ועובדי הסתדרות המורים בפועל (לא פנסיונרים) שגילם  פחות מ- 62 שנה.

 

 4.    הביטוח לגבי כל מבוטח מסתיים באחד המקרים להלן, הקודם מביניהם:

א.       במועד פטירת המבוטח.

ב.        במועד קבלת תגמולי הנכות.

ג.         בתום שנת הביטוח בה הפסיק את חברותו (הפסיק לקבל שרות)  אצל בעל הפוליסה.

ד.        בתום שנת הביטוח אשר במהלכה  הפסיק המבוטח  את  העבודה בהוראה או במוסדות הסתדרות המורים – להוציא פנסיונר הממשיך בביטוחו לאחר פרישתו מן העבודה.

ה.      במועד יציאתו של העובד לחופשה ללא הסדרת תשלום פרמיה.

 

5.   סכומי הביטוח: חברת הביטוח מתחייבת לשלם כדלקמן:

    א.    במקרה מוות של מבוטח עובד(עד תום שנת הביטוח  בה פרש) -  85,000 ₪.

    ב.    במקרה מוות של מבוטח פנסיונר  70,000 ₪.

    ג.    במקרה של נכות מלאה לצמיתות של  - מבוטח עובד –  50,000 ₪.

    ד.    אם שיעור הנכות בין 75% ל- 100% ישולם סכום יחסי מתוך ה-  50,000 

   

     נכות ששיעורה פחות מ-75% לא תזכה את המבוטח בתשלום בגין נכות.

 

 

6.   הפרמיה השנתית הכוללת - 170 ₪ .

הפרמיה שתושלם על חשבון המבוטח - 150 ש"ח.

עלות הביטוח על חשבון רווחי עבר - 20 ש"ח.

לעובד הוראה, שההסכם הקיבוצי חל עליו ומקבל את משכורתו מקופת המדינה  ומשרד החינוך מנכה את הפרמיה ממשכורתו, לוודא בתלושי המשכורת או בתלושי המקדמה וכיו"ב, אם אמנם נוכתה הפרמיה.(משכורות ינואר, פברואר ומרץ)
.

על פנסיונר להסדיר את תשלום הפרמיה באמצעות בעל הפוליסה ע"י מתן הוראת קבע לבנק.

 

לא נוכתה הפרמיה - יפנה העובד לבעל  הפוליסה  להסדר התשלום, תוך 30 יום מיום קבלת תלוש משכורת  או המקדמה וכיו"ב, של חודש ינואר בשנת הביטוח.

 

     7.  מוטבים

מילא המבוטח כתב מינוי מוטבים, וכתב זה הועבר לידי בעל הפוליסה לפני קרות מקרה הביטוח, ישולמו תגמולי הביטוח כפי שהורה המבוטח. לא מילא המבוטח "כתב מינוי מוטבים" תשלם  החברה את סכום הביטוח ליורשים החוקיים.

       

8.  התביעה

א.          מבוטח אשר אירע לו מקרה הביטוח יפנה לחברה ויגיש לה את המסמכים רפואיים הנמצאים ברשותו והדרושים לחברה לברור חבותה.  אם יידרש לכך ע"י החברה, יעמיד עצמו המבוטח לבדיקה רפואית ע"י רופא מטעם החברה ע"ח החברה וימסור כל  פרט או מסמך רפואי שיידרש ואם אינם ברשותו יחתום המבוטח על ויתור על סודיות רפואית.

ב.          החברה תשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 יום מהיום שהיו בידיה המסמכים הרפואיים הדרושים לברור חבותה.

ג.           אם יתגלו חילוקי דעות בין החברה לבין המבוטח בנוגע לקביעת אחוזי הנכות, יוכל המבוטח להציג לחברה חוות דעת רפואית מטעמו, שתועבר לעיון רופא החברה.

 אם עדיין לא יגיעו הרופאים לידי הסכמה יועבר הנושא להכרעת רופא מומחה שימונה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות במימונה של החברה.

 בכל מקרה הכרעת הרופא המומחה לא תחשב כפסק בוררות ושמורה למבוטח הזכות לפנות לבית המשפט.


9.     הוכחת זכאות באמצעות הוועדה 

למרות ובנוסף האמור לעיל, מצהירה החברה כי החלטת הוועדה הרפואית לעובדי הוראה במשרד הבריאות או החלטת הוועדה הרפואית לערעורים במשרד הבריאות,  אשר תקבע אחוזי נכות של 75% או יותר תחשב כמחייבת את החברה לצורך תשלום תגמולי הנכות.

העתק של דו"ח הועדה, המפרט את אחוזי הנכות, יועבר לחברה בעת הגשת התביעה לתשלום תגמולי הביטוח. החלטת הוועדה הרפואית לא תחשב כפסק בוררות ושמורה למבוטח הזכות לפנות לבית המשפט.

 

10.    קביעת אחוזי נכות למבוטח שאינו  עובד מדינה.

עובד הוראה שאינו עובד מדינה, אשר פרש מן העבודה מטעמי בריאות, מבלי 

שעמד בפני ועדה רפואית לעובדי הוראה במשרד הבריאות, יהיה רשאי לפנות, באמצעות

הסתדרות המורים, לוועדה רפואית מיוחדת במשרד הבריאות לעובדי הוראה, הפורשים

מן העבודה מטעמי נכות.

העובד המבקש להיבדק ע"י הוועדה הרפואית הנ"ל ישא במלוא תשלום בגין הבדיקה. החלטת הוועדה הרפואית לא תחשב כפסק בוררות ושמורה למבוטח הזכות לפנות לבית המשפט.

 

11.   הצמדה למדד:

      הפרמיה וסכומי הביטוח לא יהיו צמודים למדד במהלך שנת הביטוח.

 

12. לתשומת לבך:

רק הנוסח המלא של הפוליסה מחייב את חברת הביטוח.

 

 

             

 

 

 

 

 

  כתב מינוי מוטבים
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
12/07/2018
הנוגעים לפעילויות וקבלת שירותים מהסתדרות המורים
8
11/07/2018
מתנגדים לביטול הסייעות הרפואיות בגני הילדים
8
10/07/2018
8
4/07/2018
עובדי הוראה יקרים, בעקבות הודעת משרד הבריאות לפיו ...
8
2/07/2018
הוא רק תחילת המסע
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד